Studia Podyplomowe

dla nauczycieli, urzędników państwowych różnego szczebla, funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego oraz instruktorów ZHP i ZHR

Zarządzanie Kryzysowe i Dowodzenie w Sytuacjach Kryzysowych

doskonalące

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kryzysowe i Dowodzenie w Sytuacjach Kryzysowych mają charakter doskonalący i przygotowują do pracy na szczeblach kierowniczych i dowódczych w służbach mundurowych, w instytucjach sektora publicznego, a także w przedsiębiorstwach prywatnych, związanych z planowaniem i realizacją zadań z obszaru zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, zwłaszcza dowodzeniem i koordynowaniem działaniami ratowniczymi i pomocą humanitarną planowaniem i realizacją zadań z obszaru ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zagrożeń terrorystycznych.

Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia praktyczne, w formie ćwiczeń, warsztatów i obozu militarno-survivalowego, dzięki którym studenci analizują liczne przypadki opisujące rzeczywiste sytuacje kryzysowe i na ich przykładzie trenują praktyczne zastosowanie poznanych strategii i modeli zarządzania kryzysowego.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów ds. bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego, w tym byłych żołnierzy jednostek specjalnych Wojska Polskiego (JWK LUBLINIEC i JW. GROM), Państwowej Straży Pożarnej i służb specjalnych RP. Wielu z nich osobiście dowodziło akcjami ratowniczymi nie tylko w kraju, ale również za granicą (Biogramy w zakładce: O nas)

Elitarny obóz szkoleniowy w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka

W ramach studiów proponujemy fakultatywny obóz szkoleniowy, o charakterze militarno-survivalowym, prowadzonych przez byłych żołnierzy JWK LUBLINIEC i JW GROM.

Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte w toku obozu następujące umiejętności:

 • survival (sztuka przetrwanie w niesprzyjających warunkach),
 • terenoznawstwo, topografia i łączność,
 • strategia i taktyka wojskowa,
 • techniki walki wręcz (Krav maga)
 • strzelectwo ASG (dynamiczne i sytuacyjne) na różnych poziomach zaawansowania,
 • pierwsza pomoc przedlekarskiej,
 • ochrona przed bronią masowego rażenia.
Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych jest pogłębienie interdyscyplinarnej, kompleksowej i przede wszystkim specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie narodowym w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym, a także nabycie praktycznych umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz dowodzenia i koordynowania akcjami ratowniczymi i pomocą humanitarną

Wybrane treści realizowane w toku studiów

Moduł teoretyczno-politologiczny

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym,
 • Polityka migracyjna i azylowa
 • Charakterystyka współczesnego terroryzmu i zagrożeń atakami terrorystycznymi.

Moduł prawno-organizacyjny

 • Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym państwa,
 • System i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego,
 • Międzynarodowe prawo humanitarne,
 • Komunikacja w systemie obronnym państwa.

Moduł obrona cywilna i ochrona ludności

 • Zarządzanie w warunkach kryzysu,
 • Obrona przed bronią masowego rażenia, likwidacja skutków sytuacji kryzysowych,
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Moduł negocjacyjno-praktyczny

 • Negocjacje kryzysowe i negocjacje w sytuacjach konfliktowych
 • Komunikowanie interpersonalne, metodyka pracy w grupie

Moduł bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe

 • Wymiana informacji w Zarządzaniu Kryzysowym
 • Zagrożenia patologiami społecznymi

Moduł praktyczny

 • Metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego
 • Gry decyzyjne – wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
 • Ratownictwo chemiczne, pomoc przedmedyczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Obóz szkoleniowy (fakultatywnie),
 • Praktyki
Adresaci studiów

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kryzysowe i Dowodzenie w Sytuacjach Kryzysowych skierowane są przede wszystkim do pracowników (zwłaszcza wyższego szczebla) następujących podmiotów:

 • administracja rządowa i samorządowa,
 • placówki oświatowe,
 • Wojsko Polskie,
 • Policja,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Straż Graniczna,
 • Straż Gminna i Miejska,
 • formacje Obrony Cywilnej Kraju,
 • Związek Harcerstwa Polskiego,
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
 • biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • centra powiadamiania ratunkowego,

a także do osób biorących udział w systemie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym do właścicieli i operatorów obiektów zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej oraz zakładów i firm, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Co zyskujsz

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych będą potrafili m.in.:

 • rozpoznać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom występującym w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
 • organizować, zarządzać i dowodzić zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, zarówno w kraju jak i za granicą,
 • negocjować w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach terrorystycznych,
 • współpracować z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe,
 • panować nad sobą i grupą w sytuacjach kryzysowych (radzenie sobie ze stresem, samoobrona i sztuka przetrwania z wykorzystaniem elementów taktyki sił specjalnych, ochrona przed bronią masowego skażenia).

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Policji (różnych szczebli), Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym, w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jako instruktorzy-specjaliści z zakresu dowodzenia w sytuacjach kryzysowych w Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Dodatkowo otrzymają certyfikat Punisher 2018 z elitarnego szkolenia militarno-survivalowego, uprawniający do prowadzenia pozaszkolnych zajęć z survivalu, samoobrony i ochrony przed bronią masowego skażenia.

Organizacja studiów
Czas trwania: 2 semestry

240 godzin zajęć:

 • 78 godzin wykładów,
 • 142 godzin zajęć praktycznych ,
 • 20 godzin praktyk realizowanych indywidualnie
Tryb studiów: tradycyjny – 11 zjazdów dydaktycznych (sobota/niedziela)
Miejsce studiów: Studia realizujemy w 3 ośrodkach szkoleniowych (w zgłoszeniu prosimy o wybór miejsca):

 • Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki:

  zajęcia seminaryjne, CE Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73/68, Warszawa
  zajęcia dydaktyczne: Centrum Szkolenia MKS Świt, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Sazonowicz, tel. 607 973 711, e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

 • Częstochowa:

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: ul. św. Augustyna 28/30, budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Anna Sarnat, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

 • Piotrków Tryb.

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: CEiBK Stachowiak Group, Plac Kościuszki 6
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Makowska, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

Koszt studiów: PROMOCJA:
Opłata semestralna: 1200 zł (całość 2400 zł) – zamiast 2900 zł
Możliwa jest płatność w 8 ratach: 1 rata – 500 zł i 7 x 280 zł (całość 2460 zł)Dodatkowo:
7-io dniowy obóz szkoleniowy w Sielpi – 1500 zł
Zniżki:
Uczestnicy biegu Punisher 2017 w Twierdzy Modlin: 5%
Uczestnicy szkoleń militarno-survivalowych Punisher 2017 w Sielpi: 10%
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawatel.: 576 354 702,
e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl
Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
REKRUTACJA

Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin przesłania formularza online i wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

Zasady rekrutacji

 1. Wybierz swój kierunek studiów
 2. Przy wybranym kierunku wypełnij i wyślij formularz online (wpisz koniecznie kierunek, tryb i miejsce studiów)
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną
 4. Złóż dokumenty na studia w jednym z naszych punktów rekrutacyjnych
 5. Gratulujemy! Dołączyłeś do grona naszych studentów!

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia podyplomowe:

 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj).
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Fotografia (1 sztuka)
 • Inne zaświadczenia np. związane ze zniżkami (Uczestnictwo w biegu i szkoleniach Punisher)

Komplet dokumentów proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawa
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Słowackiego 109
97-320 Piotrków Trybunalski
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł do 30.09.2017r. na rachunek bankowy: 24 1240 3116 1111 0000 3507 2944 / Bank PEKO SA z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij