Studia Podyplomowe

dla nauczycieli, urzędników państwowych różnego szczebla, funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego oraz instruktorów ZHP i ZHR
Charakter studiów

Studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa i Survival są studiami kwalifikacyjnymi, przeznaczonymi dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych: Edukacja dla bezpieczeństwa / w myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).

Studia te realizowane są w systemie hybrydowym, blended-learningowym. Oznacza to, że część zajęć jest prowadzona na platformie do edukacji zdalnej (e-learning) oraz w czasie dwudniowych zjazdów.

Kadra

Zajęcia prowadzone są nie tylko przez akademickich ekspertów ds. bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przez byłych żołnierzy jednostek specjalnych Wojska Polskiego (JWK LUBLINIEC i JW. GROM), Państwowej Straży Pożarnej i służb specjalnych RP, którzy poza przygotowaniem pedagogicznym mają doświadczenie bojowe zdobyte w Polsce i za granicą (Biogramy w zakładce: O nas)

Elitarny obóz szkoleniowy w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka

Dodatkowym, a jednocześnie unikalnym w Polsce elementem programu studiów jest obóz szkoleniowy o charakterze militarno-survivalowym prowadzonym przez byłych żołnierzy sil specjalnych (JWK LUBLINIEC i JW. GROM) w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka.

Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte w toku obozu następujące umiejętności:

 • survival (sztuka przetrwanie w niesprzyjających warunkach),
 • terenoznawstwo, topografia i łączność,
 • strategia i taktyka wojskowa,
 • techniki walki wręcz (Krav maga)
 • strzelectwo ASG (dynamiczne i sytuacyjne) na różnych poziomach zaawansowania,
 • pierwsza pomoc przedlekarskiej,
 • ochrona przed bronią masowego rażenia.
Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów podyplomowych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i surivalu jest zdobycie interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Program kształcenia obejmuje przygotowanie merytoryczne w zakresie zgodnym z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również koncentruje się na kształtowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w aspekcie dydaktycznym i metodycznym.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

Moduł kierunkowy:

 • kompetencje i warsztat pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa,
 • dydaktyka ogólna (teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania),
 • podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej,
 • dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa.

Moduł teoretycznych podstaw specjalności:

 • komunikacja w systemie obronnym państwa,
 • teoria edukacji dla bezpieczeństwa,
 • sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych,
 • podstawy terenoznawstwa, łączności i topografii,
 • podstawy strategii i taktyki oraz survivalu.

Moduł diagnostyczny:

 • współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
 • zagrożenia patologiami społecznymi,
 • projektowanie bezpieczeństwa w szkole.

Moduł metodyczny:

 • metodyka nauczania w edukacji dla bezpieczeństwa,
 • komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne,
 • sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie,
 • ratownictwo chemiczne i pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • obóz szkoleniowy (fakultatywnie),
 • seminarium dyplomowe,
 • praktyki.
Adresaci Studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym szczególnie dla:

 • pracowników oświaty,
 • nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji oraz nauczaniem przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”,
 • dla nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo –wychowawczych i opiekuńczych,
 • dla pracowników władz oświatowych i samorządowych,
 • funkcjonariuszy służb publicznych, którzy zajmują się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.
CO ZYSKUJESZ

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa i Survival będą mogli prowadzić przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

W ramach kwalifikacji, uzyskanych w trybie przyspieszonym, tzn. w ciągu 10 miesięcy, będą potrafili m.in.:

 • przekazywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, ratownictwa medycznego i chemicznego oraz pomocy humanitarnej,
 • wyrabiać u uczniów nawyki właściwych zachowań w zakresie bezpieczeństwa i troski o zdrowie,
 • rozpoznać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom występującym w szkole i poza nią,
 • udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • zastosować skuteczne środki ochrony przed bronią masowego rażenia,
 • współpracować z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w szkole i poza nią i przekazywać uczniom zasady wzywania służb ratunkowych w sytuacjach różnych zagrożeń, a także sposoby postępowania w razie pożaru, suszy, huraganu, powodzi czy burzy,
 • skutecznie przeciwdziałać agresji w środowisku szkolnym i poza nim,
 • panować nad sobą i grupą w sytuacjach zagrożenia (radzenie sobie ze stresem, samoobrona i sztuka przetrwania z wykorzystaniem elementów taktyki sił specjalnych).

Dodatkowo otrzymają certyfikat Punisher 2018 z elitarnego szkolenia militarno-survivalowego, uprawniający do prowadzenia pozaszkolnych zajęć z survivalu, samoobrony i ochrony przed bronią masowego skażenia.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Czas trwania:

3 semestry

350 godzin zajęć:

 • 116 godzin wykładów,
 • 174 godziny zajęć praktycznych (w tym 75 godzin e-learningowych),
 • 60 godzin praktyk (realizowanych w trybie indywidualnym).

Zajęcia prowadzone są w okresie od 07.10.2017r. do 31.01.2019r.

Tryb studiów:

13 zjazdów dydaktycznych (sobota/niedziela)

Miejsce studiów:

Studia realizujemy w 3 ośrodkach szkoleniowych (w zgłoszeniu prosimy o wybór miejsca):

 • Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki:

  zajęcia seminaryjne, CE Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73/68, Warszawa
  zajęcia dydaktyczne: Centrum Szkolenia MKS Świt, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Sazonowicz, tel. 607 973 711, e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

 • Częstochowa:

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: ul. św. Augustyna 28/30, budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Anna Sarnat, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

 • Piotrków Tryb.

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: CEiBK Stachowiak Group, Plac Kościuszki 6
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Makowska, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

Koszt studiów:

Opłata semestralna – 900 zł (całość 2700 zł)
Możliwa jest płatność w 12 ratach: 1 rata – 500 zł i 11 x 210 zł
Dodatkowo:
7-io dniowy obóz szkoleniowy w Sielpi – 1500 zł
Zniżki:
Uczestnicy biegu Punisher 2017 w Twierdzy Modlin: 5%
Uczestnicy szkoleń militarno-survivalowych Punisher 2017 w Sielpi: 10%

Informacja i zapisy:

Dział Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawa
tel.: 576 354 702, e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl
Środa – piątek, godz. 9:00 – 15:00

Biuro rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
tel.: 42 232 74 90, e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

Kierownik studiów:

dr Andrzej Adamczyk, e-mail: info@stachowiak-group.pl

REKRUTACJA

Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin przesłania formularza online i wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

Zasady rekrutacji

 1. Wybierz swój kierunek studiów
 2. Przy wybranym kierunku wypełnij i wyślij formularz online (wpisz koniecznie kierunek, tryb i miejsce studiów)
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną
 4. Złóż dokumenty na studia w jednym z naszych punktów rekrutacyjnych
 5. Gratulujemy! Dołączyłeś do grona naszych studentów!

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia podyplomowe:

 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj).
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Fotografia (1 sztuka)
 • Inne zaświadczenia np. związane ze zniżkami (Uczestnictwo w biegu i szkoleniach Punisher)

Komplet dokumentów proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Dział Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawa
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Uczelnia Nauk Społecznych

ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź
z dopiskiem „Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS

Biuro Karier Stachowiak Group

ul. Słowackiego 109
97-320 Piotrków Trybunalski
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł do 30.09.2017r. na rachunek bankowy: 24 1240 3116 1111 0000 3507 2944 / Bank PEKO SA z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Top