Studia Podyplomowe

dla nauczycieli, urzędników państwowych różnego szczebla, funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego oraz instruktorów ZHP i ZHR

Edukacja dla Bezpieczeństwa i Survival

doskonalące

Charakter studiów

Studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa i Survival są studiami skoncentrowanymi na doskonaleniu posiadanych kwalifikacji i umiejętności w zakresie edukacji obronnej społeczeństwa i jej roli w kształtowaniu bezpieczeństwa i dają możliwość:

 • awansu zawodowego w formacjach mundurowych wojska Polskiego (przejście z grupy oficerów młodszych do grupy oficerów starszych),
 • objęcia wyższych stanowisk dowódczych w formacjach Obrony Terytorialnej (zastępców i dowódców batalionów oraz stanowisk przewidzianych od stopnia etatowego majora), Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej,
 • podjęcia pracy w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego.

Kadra

Zajęcia prowadzone są nie tylko przez akademickich ekspertów ds. bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przez byłych żołnierzy jednostek specjalnych Wojska Polskiego (JWK LUBLINIEC i JW. GROM), Państwowej Straży Pożarnej i służb specjalnych RP, którzy poza przygotowaniem pedagogicznym mają doświadczenie bojowe zdobyte w Polsce i za granicą (Biogramy w zakładce: O nas)

Elitarny obóz szkoleniowy w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka

Dodatkowym, a jednocześnie unikalnym w Polsce elementem programu studiów jest obóz szkoleniowy o charakterze militarno-survivalowym prowadzonym przez byłych żołnierzy sil specjalnych (JWK LUBLINIEC i JW. GROM) w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka.

Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte w toku obozu następujące umiejętności:

 • survival (sztuka przetrwanie w niesprzyjających warunkach),
 • terenoznawstwo, topografia i łączność,
 • strategia i taktyka wojskowa,
 • techniki walki wręcz (Krav maga)
 • strzelectwo ASG (dynamiczne i sytuacyjne) na różnych poziomach zaawansowania,
 • pierwsza pomoc przedlekarskiej,
 • ochrona przed bronią masowego rażenia.
Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów podyplomowych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i surivalu jest wyposażenie słuchaczy w kompleksowe umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą zakresu działalności organów publicznych, będących elementem zarządzania kryzysowego, komunikacji w systemie obronnym państwa, planowania zasobów specjalistycznych sił oraz środków reagowania.

Kluczowym elementem programu studiów są treści związane z szeroko pojętą obroną cywilną, specjalistyczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa oraz umiejętnościami i kompetencjami związanymi z ochroną przed zagrożeniami, w tym zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym.

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in.: wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego, podstawy strategii i taktyki wojskowej w warunkach bojowych, zagadnienia zarządzania informacją, kierowania zespołem ludzi, a także z zakresu problemów obronności państwa w sytuacjach kryzysowych.

Tok studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym zajęcia ze strategii i taktyki wojskowej, ratownictwa chemicznego, pomocy przedmedycznej oraz sztuki przetrwania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, które wyposażą słuchaczy w konkretne umiejętności przydatne w pracy w formacjach Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, w administracji publicznej i samorządowej, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną, szkołach i klasach o profilu wojskowym, prowadzące działalność instruktorską w Związku Harcerstwa Polskiego czy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Wybrane treści realizowane w toku stududiów

Moduł kierunkowy:

 • podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej,
 • dydaktyka ogólna (teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania),
 • dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa.

Moduł teoretycznych podstaw specjalności:

 • komunikacja w systemie obronnym państwa,
 • podstawy strategii i taktyki wojskowej w warunkach bojowych,
 • teoria i praktyka w survivalu,
 • zarządzanie kryzysowe, ochrona i obrona cywilna.

Moduł diagnostyczny:

 • współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
 • zagrożenia patologiami społecznymi.

Moduł metodyczny:

 • metodyka nauczania bezpieczeństwa,
 • komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne,
 • ratownictwo chemiczne i pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • seminarium dyplomowe
 • obóz szkoleniowy (fakultatywnie),
 • praktyki
Adresaci Studiów

Studia podyplomowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i survivalu są adresowane przede wszystkim do:

 • oficerów Wojska Polskiego, w tym formacji Obrony Terytorialnej,
 • funkcjonariuszy służb Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i innych,
 • pracowników administracji rządowej i samorządowej,
 • pracowników oświaty, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa,
 • nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa;
 • nauczycieli szkół i klas o profilu wojskowym,
 • pracowników zespołów reagowania kryzysowego wszystkich szczebli,
 • członków organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego,
 • członków organizacji paramilitarnych,
 • instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Co zyskujesz

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa i Survival , którzy należą do służb mundurowych, otrzymają możliwość awansu i objęcia wyższych stanowisk dowódczych. Cywile będą mogli zostać zatrudnieni w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego.

Wszyscy absolwenci będą potrafili m.in.:

 • prowadzić zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa narodowego, przysposobienia obronnego i zarządzania kryzysowego w szkołach i placówkach pozaszkolnych,
 • prowadzić warsztaty z pierwszej pomocy przedlekarskiej, z udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków, a także ze skutecznej ochrony przed bronią masowego rażenia,
 • rozpoznać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom, w tym również aktom terrorystycznym,
 • doradzać w działaniach ratowniczych i w akcjach pomocy humanitarnej,
 • panować nad sobą i grupą w sytuacjach zagrożenia (radzenie sobie ze stresem, samoobrona i sztuka przetrwania z wykorzystaniem elementów taktyki sił specjalnych).

Dodatkowo otrzymają certyfikat Punisher 2018 z elitarnego szkolenia militarno-survivalowego, uprawniający do prowadzenia pozaszkolnych zajęć z survivalu, samoobrony i ochrony przed bronią masowego skażenia.

Organizacja studiów
Czas trwania: 2 semestry (tradycyjny – dokładnie 10 miesięcy)

280 godzin zajęć:

 • 87 godzin wykładów,
 • 133 godziny zajęć praktycznych,
 • 60 godzin praktyk (realizowanych w trybie indywidualnym).

Zajęcia prowadzone są w okresie od 14.10.2017r. do 30.06.2018r.

Tryb studiów: tradycyjny – 11 zjazdów dydaktycznych (sobota/niedziela)
Miejsce studiów: Studia realizujemy w 3 ośrodkach szkoleniowych (w zgłoszeniu prosimy o wybór miejsca):

 • Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki:

  zajęcia seminaryjne, CE Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73/68, Warszawa
  zajęcia dydaktyczne: Centrum Szkolenia MKS Świt, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Sazonowicz, tel. 607 973 711, e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

 • Częstochowa:

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: ul. św. Augustyna 28/30, budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Anna Sarnat, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

 • Piotrków Tryb.

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: CEiBK Stachowiak Group, Plac Kościuszki 6
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Makowska, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

Koszt studiów: PROMOCJA:
Opłata semestralna: 1200 zł (całość 2400 zł) – zamiast 2900 zł
Możliwa jest płatność w 8 ratach: 1 rata – 500 zł i 7 x 280 zł (całość 2460 zł)Dodatkowo:
7-io dniowy obóz szkoleniowy w Sielpi – 1500 zł
Zniżki:
Uczestnicy biegu Punisher 2017 w Twierdzy Modlin: 5%
Uczestnicy szkoleń militarno-survivalowych Punisher 2017 w Sielpi: 10%
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawatel.: 576 354 702,
e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl
Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
REKRUTACJA

Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin przesłania formularza online i wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

Zasady rekrutacji

 1. Wybierz swój kierunek studiów
 2. Przy wybranym kierunku wypełnij i wyślij formularz online (wpisz koniecznie kierunek, tryb i miejsce studiów)
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną
 4. Złóż dokumenty na studia w jednym z naszych punktów rekrutacyjnych
 5. Gratulujemy! Dołączyłeś do grona naszych studentów!

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia podyplomowe:

 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj).
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Fotografia (1 sztuka)
 • Inne zaświadczenia np. związane ze zniżkami (Uczestnictwo w biegu i szkoleniach Punisher)

Komplet dokumentów proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawa
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Słowackiego 109
97-320 Piotrków Trybunalski
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł do 30.09.2017r. na rachunek bankowy: 24 1240 3116 1111 0000 3507 2944 / Bank PEKO SA z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij