Studia Podyplomowe

dla nauczycieli, urzędników państwowych różnego szczebla, funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego oraz instruktorów ZHP i ZHR
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe dla Nauczycieli mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532), oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009, Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)

Zamiast 3 semestrów proponujemy tylko 2!

Wyjątkową zaletą studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe dla Nauczycieli jest czas ich trwania. Dzięki większej częstotliwości zjazdów w semestrze i większej ilości godzin w czasie zjazdu, studenci mogą zrealizować w ciągu roku program trzech semestrów bez wpływu na jakość kształcenia, uzyskując tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych ekspertów i specjalistów ds. rynku pracy w Polsce i w UE oraz doradców zawodowych, coachów i trenerów z wieloletnim doświadczeniem w działach HR i w biurach karier.

Praca z językiem niemieckim. Specjalistyczny kurs dla doradców zawodowych

W ramach studiów proponujemy fakultatywny kurs dla doradców zawodowych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu niemieckojęzycznego rynku pracy. Prowadzony będzie równolegle do studiów podyplomowych w trybie e-learning przez doradców zawodowych pracujących aktualnie w Niemczech.

Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty z zakresu:

 • znajomości języka niemieckiego na poziomie B2,
 • wyszukiwania miejsc pracy na niemieckojęzycznych runkach pracy (DE, AUT i CH),
 • opracowywania dokumentów aplikacyjnych w języku niemieckim (CV, list motywacyjny, referencje),
 • przygotowywania kandydatów d rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim,
 • pomocy w osiedleniu się w DE, AUT i CH (formalności prawne).
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i ścieżki edukacyjnej. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. Główny nacisk w programie kształcenia położony jest na metodykę pracy doradcy zawodowego, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz nowoczesną metodykę działań doradczych. Słuchacz przygotowany będzie do koordynacji działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i ewaluacją Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Moduł teoretyczny:
  podstawy teoretyczne poradnictwa zawodowego,
  podstawy doradztwa zawodowego, zatrudnienia i społecznej integracji osób niepełnosprawnych,
  systemy poradnictwa zawodowego.
 • Moduł prawno-organizacyjny:
  etyczne i prawne podstawy poradnictwa zawodowego,
  podstawy zawodoznawstwa,
  rynek pracy w okresie przemian.
 • Moduł doradztwo zawodowe dla nauczycieli:
  projekty z EFS, a doradztwo zawodowe – możliwość pozyskiwania środków finansowych,
  narzędzie IT wspomagające pracę doradcy zawodowego.
 • Moduł praktyczny:
  metodyka pracy doradcy zawodowego,
  planowanie kariery,
  kształtowanie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego,
  trening osobisty,
  seminarium dyplomowe,
  praktyki.
ADRESACI STUDIÓW

Adresatem studiów są przede wszystkim czynni nauczyciele oraz inni pracownicy systemu oświaty legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym., a także osoby, które planują swoją karierę zawodową w systemie poradnictwa zawodowego, są absolwentami pedagogiki, psychologii, socjologii, teologii lub innego kierunku społecznego oraz posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego i to w krótkim czasie (2 semestry zamiast 3).

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli będą potrafili m.in.:

 • opracować przykładowy Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego i określić jego status,
 • przygotować ucznia do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracować indywidualny plan jego kariery edukacyjnej i zawodowej, uwzględniające również zagraniczne rynki pracy,
 • prowadzić grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.
 • profesjonalnie pomagać rodzicom i nauczycielom w działaniach doradczych związanych z wyborem zawodu,
 • wykorzystywać narzędzia IT wspomagające pracę doradcy zawodowego, zwłaszcza elementów aplikacji klasy CRM i ERP, portali szkolnych i społecznościowych, poczty elektronicznej i komunikatorów,
 • tworzyć podręczne bazy danych (MS-Access),
 • projektować budżety ze środków EFS,
 • zidentyfikować i ocenić obecne tendencje i trendy charakterystyczne dla krajowego i europejskiego rynku pracy, wymagające stałej modyfikacji kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • prowadzić doradztwo zawodowe dla osób szukających pracy na rynkach niemieckojęzycznych (DE, AUT i CH) / po ukończeniu opcjonalnego kursu: Praca z językiem niemieckim !

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze doradcy zawodowego w szkołach i innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego, np.: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biura karier, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, centra informacji zawodowej, urzędy pracy, agencje doradztwa personalnego.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Czas trwania:

2 semestry (przyspieszony tryb – dokładnie 10 miesięcy)

360 godzin zajęć:

 • 58 godzin wykładów,
 • 242 godziny zajęć praktycznych,
 • 60 godzin praktyk (realizowanych w trybie indywidualnym).

Zajęcia prowadzone są w okresie od 07.10.2017r. do 30.06.2018r.

Tryb studiów:

tradycyjny – 18 zjazdów dydaktycznych (sobota/niedziela)

Miejsce studiów:

Studia realizujemy w 3 ośrodkach szkoleniowych (w zgłoszeniu prosimy o wybór miejsca):

 • Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki:

  zajęcia seminaryjne, CE Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73/68, Warszawa
  zajęcia dydaktyczne: Centrum Szkolenia MKS Świt, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Sazonowicz, tel. 607 973 711, e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

 • Częstochowa:

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: ul. św. Augustyna 28/30, budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Anna Sarnat, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

 • Piotrków Tryb.

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: CEiBK Stachowiak Group, Plac Kościuszki 6
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Makowska, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

Koszt studiów:

Opłata semestralna – 1750 zł (całość 3500 zł)
Możliwa jest płatność w 9 ratach: 1 rata – 500 zł i 8 x 390 zł
Dodatkowo:
Kurs specjalistyczny: Praca z językiem niemieckim – 900 zł (całość) lub ratalnie: 9 x 100,5 zł

Informacja i zapisy:

Dział Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawa
tel.: 576 354 702, e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl
Środa – piątek, godz. 9:00 – 15:00

Biuro rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
tel.: 42 232 74 90, e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

Kierownik studiów:

dr Andrzej Adamczyk, e-mail: info@stachowiak-group.pl

REKRUTACJA

Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin przesłania formularza online i wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

Zasady rekrutacji

 1. Wybierz swój kierunek studiów
 2. Przy wybranym kierunku wypełnij i wyślij formularz online (wpisz koniecznie kierunek, tryb i miejsce studiów)
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną
 4. Złóż dokumenty na studia w jednym z naszych punktów rekrutacyjnych
 5. Gratulujemy! Dołączyłeś do grona naszych studentów!

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia podyplomowe:

 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj).
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Fotografia (1 sztuka)
 • Inne zaświadczenia np. związane ze zniżkami (Uczestnictwo w biegu i szkoleniach Punisher)

Komplet dokumentów proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Dział Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawa
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Uczelnia Nauk Społecznych

ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź
z dopiskiem „Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS

Biuro Karier Stachowiak Group

ul. Słowackiego 109
97-320 Piotrków Trybunalski
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł do 30.09.2017r. na rachunek bankowy: 24 1240 3116 1111 0000 3507 2944 / Bank PEKO SA z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Top